+31 (0) 6 53 12 64 12info@stal-borghuis.com

Deze website wordt beheerd door Stal Borghuis (“S.B.”). De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat S.B. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan S.B. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.S.B. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. S.B. kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten van of naar andere websites, maar S.B. wijst hierbij elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere websites van de hand. Evenmin is S.B. aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van dergelijke websites en uit de daarop verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op deze informatie. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service aan de gebruikers van deze website.

Intellectuele eigendom
S.B., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S.B., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S.B..

On-line communicatie
Berichten die u stuurt aan S.B. per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. S.B. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan S.B. te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan S.B. per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
S.B. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt S.B. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan S.B. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van S.B..

Toepasselijk recht
Deze website kan worden bezocht vanuit verschillende landen wereldwijd. Daar de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u er mee instemt dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn op al hetgeen uit het gebruik en de inhoud van deze website voortvloeit en hierop betrekking heeft. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

Wijzigingen
S.B. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

© Stal Borghuis 2007

Menu